Activación Chakra Raiz

índiceChakra RAIZ

Praia de Con Roibo

Lugar: Rons, O Grove, Pontevedra

  • Glándula GENITAL
  • Centro AGRICULTURA
  • COLOR ROJO BRILLANTE
  • Chakra planetario: AFRICA
  • Chakra GALICIA: O CEBREIRO
  • DERECHO A NUTRIRSE Y A NUTRIR
  • LA SUPERVIVENCIA

Jallejo / Castellano

Como cuestión previa, disir que as reunións relasionadas con este traballo, as fasemos consientemente en jallejo, pois forma parte da forma de expresión, da forma de comunicasión dos nosos antepasados, da nosa cultura, e nos identifica como seres nasidos nesta parte do mundo.

Onte sábado día 25, empesamos a activasión dos Chakras do Jrove, nunha fecha moi interesante pois, acabamos de estrenar o solstisio do vran, esa mesma mañán había un taller sobre agricultura ecolóxica (a parte sosial do Chakra Rais) nunha terra pejada a Praia, o Reino Unido acaba de renunsiar a súa partisipasión na Unión Européa, hoxe domingo teremos elesións en España para, de novo, elixir Presidente de joberno, e por último o luns, empesa no Jrove un Conjreso Internasional (co melloriño do mundo) sobre Enerxía, Economía e Medio Ambiente… ¡unha moréa de co-insidensias!

Levaba uns días resibindo a palabra RUNA que se refire a un sistema alfabético con símbolos e que se utilisa para a adivinasión e a maxia. E interpretaba que se trataba de buscar a súa equivalensia en cada Chakra… como si en cada ativasión tuvese que estar presente unha Runa relasionada con ese punto. Por compañeiros que teñen sercanía a este tipo de traballos me indicaban varios nomes de Runas, e as suas posibles vinculasións a este traballo… o serto, é que a que resonou foi a JARA ou Gera, pois aparte de encaixar co Chakra pois é un símbolo de fecundidade, o lado da Praia existe una depuradora de marisco que tamén se chama Jara (outra casualidade)…

Con Roibo da nome a Praia, e resulta ser un montículo rocoso relativamente jrande cunha gran pedra “redondeada” na súa parte superior. “Con” e unha predra que está ben definida na súa ubicasión, pode estar tanto o ras do chan como un ser conxunto de pedras de grandes dimensións. “Roibo” é unha palabra que se utiliza (xa está en desuso) para falar de personas ou cousas que están moi desgastadas polo tempo; unha persona roiba ten unha pel moi arrujada e moi castijada polo sol e a salitre…, e polo tanto podríamos disir que é unha persona avellentada polo tempo. A primeira peculiaridade e a súa cor roxa, que a fai singular na península do Jrove. O día de hoxe non existe unha metodoloxía para medir a edade das pedras, pero a súa superfisie (que realmente e distinta) e a vibración que despedía a propia pedra, coinsidía con outro compañeiro, que quisás estemos diante da roca mais vella do Jrove… Outra compañeria me falaba de que que a pedra sintese así; roxa. E así a trataremos apartires de ajora.

O Chakra Rais e donde o humán temos “ubicado” o noso instinto da supervivencia e nos fala do noso dereito a nutrirnos e a nutrir, e que mellor sitio, que un lugar rodeado da mar que tanto alimentou e sigue alimentando a este pobo netamente mariñeiro, que soubo o longo dos anos manter o equilibrio entre a necesidade e o respeto o medio mariño polo que era; unha femia dadora de nutrición, sustento e equilibrio social. Ainda que tamén a mar “se cobrou” a súa parte a aqueles que non entendían (e siguen sin entender) o que sinificaba este equilibrio armónico entre coller o que nos da a naturalesa para dar respostas as nesesidade das nosas vidas, ou repañar con todo o que está a nosa disposición para optar a unha vida en donde non se valora toda esta riquesa que está o noso alcance. A eso aljúns chámanlle “injustisias da vida”. O instinto de supervivensia que está relasionado con este Chakra, non se refire solo a capasidade de lucha do humán para non morrer afojado ou de fame, refirese a capasidade das personas de poder transformar o seu entorno ou adaptarse a el para sejir neste plano dimensional e mimetisarse co entorno, ou ter a capasidade de adaptarse a donde estás vivindo… significa realmente estar en común-unión con TODO, sin ver enemijos ou contrarios, pois todos somos UN, e ahí está unha das claves da nosa separación co entorno que nos rodéa, e de ahí sacamos a fasil conclusión de que o Mar nos pode trajar si non estamos atentos… a realidade e que os que non están neste entendemento coa naturalesa sintense desubicados, desplasados, sin conexión co medio… e por eso, esa pelexa fictisia coa mar para non morrer… si as persoas que viven do medio mariño estivesen conetados, en común-unión con el, sabrían cando ir traballar, como non abusar do potensial da Mar, e entendería e sabría respetar a súa propia dinámica reprodutiva. E así tamen sabríamos como nutrirnos (e non falo so da alimentasión) tamén da Terra, pois como dixen antes, todos somos UN.

Este quisás sexa o mensaxe mais importante que nos envía este con roxo e singular; reclama a estar tod@s en común-unión, en consiensia e desde o EUSON (YOSOY).

O meu traballo alí, foi tamén o de encamiñar o que se ven en toda esta tarea. O Jrove é a consiensia da Comarca, e esta Comarca non cheja so os límites xeojráficos establesidos; pode pasar influir a 15, 30 ou 60 Km a redonda… E o que fixen foi expandir as raises deste Chakra mais alá da Ría da Arousa  para axudar a abrir consiensias a aquel@s que o nesesiten por que chejou o seu momento… e sempre en conexión cos Chakras de Jalisia.

Cando chejamos Jose Carlos desiame que o Con tiña enrriba coma un halo roxo… unha espesie de nieblina que o coronaba. Unha ves rematada a ativasión, ese halo estábase disipando, clareando…

Empesamos un traballo moi apasionante, moi espiritual e donde, principalmente vamos a reconoser toda a nosa historia, honrar todas esas memorias pasadas, e así podelas trasender, para poder cumplir así, a nosa misión nesta Terra.

……………………………………

Como cuestión previa, decir que las reuniones relacionadas con este trabajo las hacemos conscientemente en el gallego que hablamos en O Grove, pues forma parte de la forma de expresión, de la forma de comunicación de nuestros antepasados, de nuestra cultura y nos identifica como seres nacidos en esta parte del mundo, es un rasgo fundamental de nuestra identidad.

Ayer sábado día 25, empezamos la activación de los Chacras del Grove, en una fecha muy interesante, pues, acabamos de estrenar el solsticio de verano. Esa misma mañana había un taller sobre “Agricultura Ecológica” (la parte social del chacra raíz) en una zona al lado de la Playa. El Reino unido acaba de renunciar a su participación en la Unión Europea. Hoy domingo tenemos elecciones en España, para de nuevo elegir  gobierno, y por último, mañana lunes 27 empieza, en O Grove, un Congreso Internacional (con lo mejorcito del mundo) sobre Energía, Economía y Medio Ambiente… ¡ Un montón de coincidencias!

Llevaba unos días recibiendo la palabra “ Runa”, que se refiere a un sistema alfabético con símbolos, y que se utiliza para adivinación y magia, e interpretaba que se trataba de buscar su equivalencia en cada Chacra, como , si en cada activación, tuviese que estar presente una Runa relacionada con ese punto. Compañeros, que tienen cercanía a este tipo de trabajos, me indicaron varios nombres de runas y sus posibles  vinculaciones con este trabajo. Lo cierto es que la que resonó fue Jara o Gera, pues, a parte de encajar con el Chacra, es un símbolo de fecundidad. Al lado de la Playa existe una depuradora de marisco que también se llama Jara (otra casualidad…)

“Con Roibo” da nombre a la playa, y resulta ser un montículo rocoso, relativamente grande, con una gran piedra “redondeada” en su parte superior. “Con” es una piedra que está bien definida en su ubicación, puede estar tanto a ras de suelo, como ser un conjunto de piedras de grandes dimensiones. “Roibo” es una palabra que se utiliza (ya está en desuso) para hablar de personas o cosas que están muy desgastadas por el tiempo; una persona “roiba” tiene una piel muy arrugada y muy castigada por el sol y la salitre, y por tanto, podríamos decir, que es una persona avejentada por el tiempo. La primera peculiaridad es su color rojo, que se hace singular en la península de O Grove. A día de hoy, no existe una metodología para medir la edad de las piedras, pero su superficie (que realmente es distinta) y la vibración que despedía la propia piedra, (coincidiendo con otro compañero), nos dice, que quizás estemos delante de la roca más vieja de O Grove. Otra compañera me hablaba de que la piedra “se siente” así, roja. Y así la trataremos a partir de ahora.

El Chacra Raíz es donde el ser humano tiene “ubicado” su instinto de supervivencia, y nos habla de nuestro derecho a nutrirnos y a nutrir, y qué mejor sitio que un lugar rodeado de mar que tanto alimentó y sigue alimentando a este pueblo netamente marinero, que supo, a lo largo de los años, mantener el equilibrio entre la necesidad y el respeto al medio marino por lo que era. Una mujer donadora de nutrición, sustento y equilibrio social. Aunque también, el mar “se cobró” su parte a aquellos que no entendían, y siguen sin entender, lo que significaba este equilibrio armónico entre coger lo que nos da la naturaleza para dar respuesta a las necesidades de nuestras vidas, o arramplar con todo lo que está a nuestra disposición, para optar a una vida en donde no se valora toda esta riqueza que está a nuestro alcance. A eso algunos le llaman “injusticias de la vida”.

El instinto de supervivencia, que está relacionado con este Chacra, no se refiere sólo a la capacidad de lucha del humano, para no morir ahogado o de hambre en este entorno, se refiere a la capacidad de las personas para poder adecuarse a este lugar, o adaptarse a él, para seguir en este plano dimensional y mimetizarse con el entorno, o tener la capacidad de adaptarse a donde estás viviendo… significa realmente estar en común-unión con TODO, sin ver enemigos o contrarios, pues todos somos UNO, y ahí está una de las claves de nuestra separación con el entorno que nos rodea, y de ahí sacamos la fácil conclusión de que el Mar nos puede “tragar” si no estamos atentos a la realidad, y que los que no están en este entendimiento con la Naturaleza, se sienten  desubicados, desplazados, sin conexión con el medio, y por eso, esa pelea ficticia con el mar por no morir. Si las personas que viven del medio marino estuviesen “conectadas” en común-unión con él, sabrían cuándo ir a trabajar, cómo no abusar del potencial del mar, y entenderían y sabrían respetar su propia dinámica reproductiva. Y así, también sabríamos cómo nutrirnos, (y no hablo de alimentación), también de la Tierra, pues, como dije antes, todos somos UNO.

Este quizás sea el mensaje más importante que nos envía esta “roca roja” y singular. Reclama a estar todos juntos en común-unión, en conciencia, y desde el YOSOY.

Mi trabajo allí fue también el de encaminar lo que se viene en toda esta tarea. O Grove es la conciencia de la Comarca, la cual no llega sólo a los límites geográficos establecidos, puede pasar que influya a 15, 30 o 60 km. a la redonda, y lo que hice fue expandir las raíces de este Chacra más allá de la Ría de Arousa, para ayudar a abrir conciencias a aquellos que lo necesiten porque les llegó el momento, y siempre en conexión con los Chacras de Galicia.

Cuando llegamos, José Carlos me decía que la Roca tenía encima como un halo rojo, una especie de neblina que lo coronaba. Una vez acabada la activación, ese halo se estaba disipando, clareando…

Empezamos un trabajo muy apasionante, muy espiritual y donde, principalmente, vamos a reconocer toda nuestra historia como pueblo, honrar todas esas memorias pasadas, y así poderlas trascenderlas para poder cumplir nuestra misión en esta Tierra.

índice
Album Fotográfico

Mais info:

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s